دعای شفابخش

دعای مهر و محبت و آشتی بین زن و شوهر و برای کار حلال

دعای مهر و محبت و آشتی بین زن و شوهر و برای کار حلال

دعای مهر و محبت

خیلی از زن و شوهرها و یا افـــرادی که قصـــد ازدواج دارند بنا به دلایل مختلفــــی با هم مشکل

پیدا میکنند و معمولا یک طرف قضیه بیشتـــــر رنج میبره و ناراحت مه از این روش میتوان به ترمیم

روابط کمک کرد البته نفر سومی هم میتونه اینــکار را انجام بده به نیت دعای  آشتــــی زن و شوهر

ویا  بین ز اون دو نفر که نیت دارند وباید نام و نام مادر طرفین را بزبان بیاورید و نیت خود را .پ

س با اعتقاد و انرژی مثبت دستبکار شوید

دعای مهر و محبت و آشتی و روش انجام

میخواهی کسی را که دوست داری او هم تو را دوست داشته باشد به شرط مشروع

( یعنی شخص مذکور رابطه حلال و شرعی با شما داشتــــه باشد و نامحرم نباشد ) 

یقه  لباس خود را در زیر آب بگیر سپس آب آن را در لیوانی یا چیزی ریخته و روی آن یکصد

مرتبه بخوانید القیت علیک محبه” منی که به نوشتار فارسی میشه القیتو الیک محبتن منی

انگلیسی alghayto alayka mohabbatan menne و آن آب را به

خورد مطلوب بده تا اثر آن را ملاحظه کنی به نیت جلب محبت

(البته یقه چرکی یک ماه شسته نشده ندی.که طرف رو روانه بیمارستان کنی)

خروج از نسخه موبایل
رفتن به نوار ابزار